Privacy Statement

Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Connecting Connections: de gebruiker van deze privacy statement: Connecting Connections gevestigd aan de Mark v/d Snepscheutstraat 34 te Oisterwijk;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Connecting Connections een overeenkomst aangaat;
d. website: de websites con-con.nl, connecting-connections.nl die door Connecting Connections worden beheerd.

Artikel 2 Privacy
Connecting Connections draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Connecting Connections
Mark van de Snepscheutstraat 34
5063 CL Oisterwijk

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking
4.1 Connecting Connections verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
c. het verzenden aan de klant van commerciële elektronische berichten.
4.2 De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Connecting Connections. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.
4.3 Connecting Connections zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
4.4 Connecting Connections zal de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het adres:
Connecting Connections
Mark van de Snepscheutstraat 34
5063 CL Oisterwijk
b. elektronisch naar het e-mailadres: ;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Geheimhouding
Connecting Connections zal alle vertrouwelijke gegevens van de klant geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Connecting Connections zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 7 Beveiliging van gegevens
Connecting Connections draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 8 Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 9 Gebruik van cookies
9.1 Connecting Connections kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Connecting Connections op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
9.2 Indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 10 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Connecting Connections aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 11 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Connecting Connections aan klanten toegang tot alle informatie die Connecting Connections van hun bijhoudt. Verder biedt Connecting Connections klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Connecting Connections van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Connecting Connections.

Artikel 12 Klachten
Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Connecting Connections niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Connecting Connections opnemen.

Artikel 13 Wijzigingen
Connecting Connections behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

De AVG (GDPR)

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union. It also addresses the export of personal data outside the EU. The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU.
It was adopted on 14 April 2016, and became enforceable on 25 May 2018.

Personal data refers to any information related to you (or your company), that can be used to directly or indirectly identify you.

Here is an overview of the different types of personal data we collect and store. It also describes the reason why this data is stored and for how long.

Form Data

When you use our contact form, the information you provide will be stored in our mail and nowhere else.

What is stored?

  • Your Name
  • Your Phone number
  • Your Mail address
  • Your Message

Why is it stored?

Because you use our contact form and we need to know what was written.

How long is it stored?

The data will be kept for at least 7 years.

Location of Data

Our website and database run on servers controlled by ourself.
The servers are located in Amsterdam (The Netherlands, Europe).

Privacy statement van Connecting Connections ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27321417